Versus

Takumi Furuya

Shuichi Kakesu

Nobuhiko Morino